پلاگین SDC Compressor 2018 (شبیه ساز Shadow Hills)

4500 – رایگان!

SKnote – SDC Stereo Double Compressor 2018 version (Shadow Hills Emulation)